Bilimsel Atıflar

Bilimsel çalışmalarıma yapılan atıfların 2017 yılı itibarı ile listesi aşağıdaki gibidir:

Atıf Yapılan Eser

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7); 2. Baskı Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9) 3. baskı Konya 2014, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Yapılan Atıflar

1) Ahmet Keskin, “Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi”, Millî Folklor, 2012, S. 96, 5-18. (17)

2) Yusuf Suiçmez, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı”, Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri, Rize, 2008, 536-554. (537)

3) Abdulselam Arvas, Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Van 2009, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (64).

4) Mehmet Aça, “Reşideddin Oğuznâmesi’nde Kadın”, Millî Folklor, 2007, S. 76, 76-92. (87)

5) Evrim Ölçer-Özünel, “Kendine Dönüşen Kahraman: Oğuz Kağan Destanı’nda İktidar ve Kut”, Millî Folklor, 2014, S. 104, 5-19. (19)

6) Aydın Öztürk, “Nûrmuhammet Andalıp Ve “Nesîmî” Poeması”, Electronic Turkish Studies, 2008, Vol. 3 Issue 7, 555-579. (557)

7) Mehmet Ali Yolcu, “Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2012, S. 199, 149-160. (153)

8 ) Mehmet Aça, “Oğuz Kağan ve Arı-Haan Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?”, Millî Folklor, 2009, S. 82, 59-72. (75)

9) Harun Doğruyol, “Epıc As A Literary Genre And The Turkish Epic Oguz Khan”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 10 (1), 172-196. (184)

10) Rövşen Alizade, “Moğol-Türkmen Siyasi Karşıtlığı Bağlamında Oğuznameler ve Ergenekon Destanı”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, 2016, S. 2, 13-31. (24)

11) Baki Bora Hança, Garip Adına Bağlı Türkmen Destanları İle Türkmen Oğuznamesinin Kaynak ve Motif Olarak Karşılaştırılması, İzmir 2009, Ege Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD (Doktora Tezi), (14).

12) Fatih Şayhan, “Deli Dumrul Anlatısında Türk Düşün Sisteminin Görüntü Düzeyleri”, Dede Korkut Okumaları, Ed. Ramazan Korkmaz, İstanbul 2016, Kesit Yayınları, 147-160. (157)

13) Mehmet Surur Çelepi, “Dânişmend-nâme’de Rüyaların İşlevleri”, Turkish Studies, 2010, 5/1, 263-280. (269)

14) Sadettin Gömeç, “Oğuz Kağan’ın Kimliği, Tarihte Oğuz Kağan ve Oğuz Kağan Destanları”, Turkish Studies, Vol. 4/8, 2009, 133-145 (142).

15) Samet Alıç, “Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Askeri Rolleri”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 13(2), 307-323. (311)

16) Necati Demir-Özkan Aydoğdu, Oğuzname, İstanbul 2015, Kesit Yay.

17) Soner Sağlam, Azadi (Hayatı-Edebi Şahsiyeti-Eserleri), İzmir 2011, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD (Doktora Tezi), (10)

18) Kuban Seçkin, Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı’nın Gramer İncelemesi (Giriş – İnceleme – Metin – Notlar – Sözlük – Dizin), Nevşehir 2012, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi),  (7).

19) Asuman Güneş, Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın, Ankara 2009, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (399).

20) Somayeh Easy, Oğuznâme ve Şehnâme Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İzmir 2015, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD (Doktora Tezi), (452).

21) Aydın Öztürk, Nûrmuhammet Andalıp’ın “Nesîmî” Adlı Eseri (Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Sözlük), İzmir 2008, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD (Yüksek Lisans Tezi), (2).

22) Halil Bahadır, Oğuznamelerde  Hayvan Kültü ve İşlevleri, Ankara 2015, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (87).

23) Samet Alıç, Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadın, Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD (Yüksek Lisans Tezi), (29).

24) Mehmet Güler, Salar Baba Oğuznamesi, Ankara 2010, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD (Yüksek Lisans Tezi), (26).

25) Fatih Köse, İslamiyet Öncesi Türk Destanlarında Motif ve Tip İncelemesi, Ankara 2014, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (9).

26) Dilber İlimli Usul, İlhanlı Döneminde Uygurlar, Konya 2016, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD (Doktora Tezi), (264).

27) Mehmet Aça vd., “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (182).

28) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (109).

29) Mehmet Aça, “Bir Uygarlaşma Öyküsü: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 2017, 3. b., 237-246. (241).

30) Somayeh Easy Cengiz, “Oğuznâme ve Şehnâme’de Yeryüzü ve Gökyüzü İmgeleri”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, 120-141 (?), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

31) Bilgehan Atsız Gökdağ – Kemal Üçüncü, Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara 2007, Akçağ Yay. (46).

32) Mehmet Aça, “Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi”, Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul 2009 (464).

33) Naciye Ata Yıldız, Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar, Ankara 2015, Akçağ Yay. (368)

34) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 97-132 (109), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

35) Mehmet Aça, “Anonim Halk Edebiyatı”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 133-238 (182), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

 

Atıf Yapılan Eser

Yayla Tutkusu, 81 İlde Kültür ve Şehir, Giresun, (ed. Metin Eriş), İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yay., s. 32-48.

Yapılan Atıflar

1) Abonoz Küçük, “Halk Bilgisinin Eğlence, Gizli Dil ve Argoya Dönük Temsilleri,” Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul 2017, 2. b., Motif Vakfı Yay, 464-484. (474)

2) Abonoz Küçük, Giresun Yöresi Kemençecilik Geleneği Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir 2015, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (81).

Atıf Yapılan Eser

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Ed. Gazanfer İltar), c. 2, Ankara 2009, s. 636-646.

Yapılan Atıflar

1) Abdulkadir Emeksiz, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler”, Turkish Studies, 2015, 10 (8), 987-1024. (1000)

2) Nilgün Çıblak Coşkun – Ömer Kırmızı, “Mersin Yöresinden Mahallî Bir Fıkra Tipi Örneği: Erdemlili Mudahhar”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, S. 31, 27-42. (31; 32)

3) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (139)

4) Canser Kardaş, “Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2018, S. 17, 87-106. (92).

Atıf Yapılan Eser

Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

Yapılan Atıflar

1) Ali Osman Abdurrezzak, Türk Dünyası Mitolojik Destanları İle Kalevala Destanı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ankara 2014, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (234).

2) Zülfikar Bayraktar, “Altay Türklerinin Destanı Maaday Kara’da Kadın Kara Şaman Tipi Bağlamında Abram Moos Kara Taacı Karakteri Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler”, Siberian Studies (SAD), 2014, 2 (5), 1-24. (12)

3) Fatma Zehra Uğurcan, Altay Destanları Üzerine Bir İnceleme-Yaratılış, Yaşam, Öte Dünya, İstanbul 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (213).

4) Emre Aygün, “Türk ve İskandinav Destanlarında Öldükten Sonra Dirilenler”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, 36-48 (46), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Denizin Çocukları (Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru), Saarbrücken-Deutchland 2016. Türkiye Alim Kitapları Yay. (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Yapılan Atıflar

1) Turgay Kabak, “Trabzon ve Rize’de Halk Takvimi”, Takvim Kitabı,  (Ed.: Emine Gürsoy Naskali-Burcu Yanıklar), İstanbul 2017, Kitabevi Yay., 93-114. (98).

2) Abonoz Küçük, “Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine: Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016, S. 12, 1-9. (6)

3) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (66)

Atıf Yapılan Eser

Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Millî Folklor, 2013, 97, s. 91-110.

Yapılan Atıflar

1) Anıl Çelik, “Türkiye Türkçesi Atasözü Ve Deyimlerinde Toplumun Delilik Algısı”, Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu 28‐30 Nisan 2016-Bildiriler Kitabı, Bartın, 2016, C. 2, 449-465. (449, 450, 451, 452)

2) Sibel Turhan-Tuna, “Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane İle Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2013, Vol. 8 Issue 8, 1347-1361. (1350)

3) Meriç Kurtuluş, “Osmanlı’nın Meczûbları Ve Mecnûnları: Erken Modern Dönemde Hastaneler Ve Deliliğe Bakış”, Millî Folklor, 2016, S. 110, s. 100-113. (107)

4) Gürol Pehlivan, “Sayı Simgeciliğinden Kehânete Bir Meczup ve Eseri Âşık Cemâl ve Amasya Seyahatnâmesi”, Millî Folklor, S. 115, 2017, 19-39. (20)

5) Betül Bayraktar, “Mekânın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi”, TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, S. 6/2, 925-935. (927)

Atıf Yapılan Eser

Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (26-28 Nisan 2013), (Ed. Veysel Usta ve diğerleri), İstanbul 2014, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay., s. 651-668.

Yapılan Atıflar

1) Mahmut Davulcu, “Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı”, Uluslararası Karadeniz Havzası Araştırmaları Dergisi, 2015, S. 2, 53-90. (74)

2) Mahmut Davulcu, “Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, S. 12, 93-123. (113)

Atıf Yapılan Eser

Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Yapılan Atıflar

1) Aslı Büyükokutan Töret, “Geleneğin Süzgecinde Teke Yöresi Delbekçi Kadınları”, Türklük Bilimi Araştırmaları,  XXXVI-/2014-Güz, 369-388. (378)

2) Seçkin Sarpkaya, “Batı Mitolojisine On Dakika Ara Beyaz Perdede Türk Mitolojisi: 2004- 2014 Arası Türk Korku Filmlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi”, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi, 2015, 215-231. (228)

3) Hale Babadoğan, Understanding The Transformations of Karagöz, Ankara 2013, A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University – In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Sociology, (430)

4) Burcu Eğilmez, “Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?”, Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 2016/6, 52-86.

5) Akyay Uygur-Ramazan Göral-İsmail Bozkurt, “Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, S. 34, 95-105 (98).

6) Birsen Yıldırım, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebi Eleştirilerinde Kişiler Sözlüğü,  Balıkesir 2014, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (974).

7) Seda Şahin – Özcan Özdemir, “İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması”,  Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,  2018, 7 (2), 563-583. (566).

Atıf Yapılan Eser

Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

Yapılan Atıflar

1) Pınar Zaloğlu, Orta Asya ve Güney Sibirya Türklerinin Kahramanlık Destanlarında Yardımcı Tipler, Balıkesir 2011, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (59).

2) Agnès Kefeli, “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia”, Slavic Review, Summer 2011, Vol. 70, No. 2 , pp. 373-398. (381)

3) Seyfullah Yıldırım, “G. N. Potanin’in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik (Er Töştük) Anlatıları Hakkında”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2014, 3 (9), 75-102. (81)

4) Metin Arıkan, Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri, İzmir 2003, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları ABD (Doktora Tezi), (459).

5) Mehmet Emin Bars, Veysel Karanî İle İlgili Menkıbeler ve Romanlar Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme, Erzurum 2013, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD, (434).

6) Derya Özcan, Kazak Batırlık Dastanları Üzerine Bir İnceleme, İzmir 2011, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (43).

7) Kadriye Türkan, Türk Dünyası Masal Geleneğinde Şamanistik Unsurlar, Ankara 2008, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi) (824)

8 ) Seval Kasımoğlu, Binbir Gece Masalları’nda Kahraman İzleği-Şehriyar’ın Farkındalık Yolculuğu, Ankara 2017, Ürün Yay. (??)

Atıf Yapılan Eser

Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

Yapılan Atıflar

1) Bircan Eyüp – Serap Uzuner Yurt – Miriam Zeliha Stebler, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, 7 (1), 1119-1131. (1125)

2) Melike Karahüseyin, Dokuzuncu Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Şiir Ünitesindeki Dış Yapı Kavramlarının Anlaşılma Düzeyinin Öğretmen – Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi (Trabzon Örneği), Trabzon 2012, KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar ABD Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), (135)

3) Zeynep Cin, Ortaöğretim Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Yer Alan Halk Edebiyatı Metinlerinin Türk Edebiyatı Öğretim Programındaki Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi, Diyarbakır 2012, Dizle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Yüksek Lisans Tezi) (213).

4) Ayşenur Ören, Ortaöğretim Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında Yer Alan Halk Edebiyatı Metinleri Üzerine İncelemeler, Gaziantep 2011, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi) (6).

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

Yapılan Atıflar

1) Duygu Kayalık-Şahin, “Cönk Terimi Ve Cönkler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2015, Vol. 10 Issue 12, 709-726. (715)

2) Abdülkerim Gülhan, “Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2015, S. 15, 195-222. (208)

3) Abdülkerim Gülhan, “Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnâmesi Örneği”,  Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2016, S. 16, 145-166 (154).

Atıf Yapılan Eser

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar”, Beden Kitabı, (ed. Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç), s. 401-408, İstanbul: Kitabevi Yayınlar, 2015.

Yapılan Atıflar

1) Cemile Kınacı, “Kazak Avulundan Kutlama Salonlarına, Popülerleşen Bir Kazak Geleneği: Tusavkeser Toyu”, Millî Folklor, 2017, S. 115, 141-156. (149)

Atıf Yapılan Eser

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

Yapılan Atıflar

1) Özkan Daşdemir, Halk Hikâyesi Olarak Yusuf İle Züleyha, İstanbul 2012, Fenomen Yay. (53).

2) Amina Šiljak-Jesenković, “Kazivanje O Jusufu: Od Kur’anskog Prototeksta Do Kratkih Poetskih Formı U Dıvanskoj Poeziji Bošnjaka”, Prilozi Za Orijentalnu Filologiju,  2014, Issue 64, 133-166. (153)

3) Orhan Kemal Tavukçu, “Şeyyad Hamza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 39, 105. (105)

4) Amina Siljak Jesenkovic, “Hulûsî-i Dârendevî Dîvânı’nda Aşk Mesnevîlerinin Unsurları”, Somuncubaba İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, 2014, S. 164, 15-18. (18)

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Yapılan Atıflar

1) Suheyla Saritas, “The Importance of Wheat in Teething Celebration in Turkish Culture”, International Journal of Sociology and Anthropology, April 2011, Vol. 3(4), pp. 120-126. (121)

2) Aslı Büyükokutan Töret, Muğla Alevi Türkmen Kültürü, Konya 2017, Kömen Yay. (296)

3) Aslı Büyükokutan, Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalarla Bu Uygulamalara Bağlı Sözlü Ürünlerin İşlevleri Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir 2011, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi) (274).

4) Fatma Bıldır, Dursunbey (Balıkesir) Yöresi Halk Edebiyatı Ve Folklor Ürünleri Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir 2008, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi) (372).

5) Kübra İrkil Erol, Balıkesir Merkez İlçe Manav Köyleri Halk Edebiyatı Ve Folklor Derlemeleri, Balıkesir 2014, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi) (251).

6) Halide Yaşar, Balıkesir ve Yöresinde Çocuk Folkloru Ürünleri Üzerine Derlemeler ve İncelemeler, Balıkesir 2008, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi) (28).

7) İsmail Abalı, Koçarlı Halk Kültürü, Aydın 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (28).

8 ) Turgay Kabak, Derinkuyu Yöresi Halk İnanışları, Nevşehir 2011, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (179).

Atıf Yapılan Eser

“Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 Kış, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

Yapılan Atıflar

1) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (32)

2) Rezan Karakaş, “Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, S. 16, s. 74-88. (76).

3) Meryem Bulut, “Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları?”, Turkish Studies, 2017, Vol. 12/21, 121-132. (126)

4) Esra Aydın, Türk Kültüründe Dua ve Beddua Fenomeni,  Erzurum 2015, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ABD (Yüksek Lisans Tezi) (71).

5) Melda Medine Güleç, Espiye’de Halk Dindarlığı, Bursa 2012, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ABD (Doktora Tezi), (79).

6) Onur Alp Kayabaşı, Taşeli Yöresi Geçiş Dönemleri, Ankara 2013, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora Tezi), (61).

Atıf Yapılan Eser

“Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 2015, s. 111-137.

Yapılan Atıflar

1) Pınar Fedakar – Nükte Sevim Derdiçok, “Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 36, Aralık 2016, s. 95-106. (98).

Atıf Yapılan Eser

“Köroğlu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Köroğlu Kitabı, (Ed. Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yay., s. 539-589.

Yapılan Atıflar

1) Salahaddin Bekki, “Bekir İşlek’in Düziçili Aşıklardan Derlediği Köroğlu Kolları”, Uluslararası International Köroğlu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bolu 2016, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER Yay., 653-662.

Atıf Yapılan Eser

Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği, Hediye Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007, s. 391-395.

Yapılan Atıflar

1) Aysun Dursun, Türk Halk Hukuku, İstanbul 2016, Ötüken Yay. (91)

2) Harika Zöhre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Türkler Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme: New Jersey Eyaletine Bağlı Paterson Örneği, Mersin 2015, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Yüksek Lisans Tezi), (107).

Atıf Yapılan Eser

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma, Ölçme ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay., s. 398-424.

Yapılan Atıflar

1) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (65)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir